อาจารย์


ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
www.elic.ssru.ac.th/supotch_ch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
www.elic.ssru.ac.th/krongthong_kh

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/chaweewan_ka

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


www.elic.ssru.ac.th/janchai_yi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/boonthong_bo

.ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


www.elic.ssru.ac.th/tassanee_si

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/kanokrat_ku

ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาwww.elic.ssru.ac.th/luechai_t

นายลือชัย ทิพรังศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา